അസുർ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്


മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സേവനമാണ് സാധാരണയായി അസുർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അസൂർ.

ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ പിന്തുണയ്‌ക്കാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിരവധി ഡാറ്റാ സെന്ററുകളിലൂടെ ഉണ്ട്അസൂർ ഫണ്ടമെന്റൽസ് പരീക്ഷ AZ-900 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ


ക്ലൗഡ് ആശയങ്ങൾ, അസൂർ സേവനങ്ങൾ, അസുർ വർക്ക്ലോഡുകൾ, അസൂറിലെ സുരക്ഷയും സ്വകാര്യതയും, അതുപോലെ തന്നെ അസുർ വിലനിർണ്ണയം, പിന്തുണ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് അസൂർ ഫണ്ടമെന്റൽസ് പരീക്ഷ. 


ഈ പരീക്ഷ വിജയിക്കാൻ, നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ്, സ്റ്റോറേജ്, കമ്പ്യൂട്ട്, ആപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട്, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പൊതു സാങ്കേതിക ആശയങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം.Basics Concepts


Az-900 പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള എല്ലാ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളും ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു

Labs & Demos


പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ലാബുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

Practice test


നിരവധി സാമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

Choose a Pricing Option

FREE

Free